Thursday, May 04, 2006

Haagse Verzets- en Herdenkingsmonument

'Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument'
(The Hague Resistance and Liberation Monument),
situated opposite the Vredespaleis (Peace Palace, seat of theInternational Court of Justice), on Carnegieplein.

In total there are four pillars, each representing the four different groups of the population: neutral, Roman-Catholic, Protestant, and Jewish. The pillars are situated on an dam (dijk), which is supposed to symbolize the ‘dam of recalcitrance’ (een dijk van onverzettelijkheid).


First pillar
'DIE TYRANNIE VERDRIJVEN.1940'.
(The expelled tyranny.1940)

Second pillar
'MOGE HUN ZIEL GEBONDEN WORDENIN DE BUNDEL DER LEVENDEN'.
(May their soul be connected in the bundle of the living)

Third pillar
'LAAT U NIET OVERWINNEN DOOR HET KWADE,MAAR OVERWIN HET KWADE DOOR HET GOEDE'.
(May you not triumph through evil, but triumph evil through the good)

Fourth pillar
'DIE MIJ MIJN HERT DOORWONDT.1945'.
(That which thoroughly wounds my heart. 1945??)Remembrance plaque

'ALS HOFSTAD EN REGERINGSZETEL WAS DEN HAAG AL OP 10 MEI 1940,DE EERSTE DAG VAN VERRADERLIJKE OVERVAL OP NEDERLAND,HET DOELWIT VAN AANVALLEN UIT DE LUCHT.DE EERSTE VERWOESTINGEN VONDEN PLAATS EN DE EERSTE SLACHTOFFERS VIELEN. TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG EN DE BEZETTING ZOUDEN TUSSEN MEI 1940 EN DE BEVRIJDING IN MEI 1945 BIJNA TWINTIGDUIZEND VAN ONZE STADSGENOTEN HET LEVEN VERLIEZEN,ALS SOLDAAT, ALS VERZETSSTRIJDERS, ALS GEDEPORTEERDE,ALS DWANGARBEIDER, ALS GEVANGENE IN TUCHTHUIS OF CONCENTRATIEKAMP,ALS SLACHTOFFERS VAN BOMBARDEMENTEN EN VAN DE LAATSTE HONGERWINTER EN BOVENAL ALS VERVOLGDE OMWILLE VAN RAS EN GELOOF. ONDER DE LAATSTEN RUIM ZESTIENDUIZEND JOODSE MEDEBURGERS DIE DE VERNIETIGINGSKAMPEN NIET OVERLEEFDEN. DIT MONUMENT WIL ALLEN ZONDER ONDERSCHEID GEDENKEN DIE DE WAANIDEE√čN WAARUIT HET NATIONAAL-SOCIALISME IS VOORTGEKOMEN MET HUN LEVEN HEBBEN MOETEN BEKOPEN.HET ROEPT IN STILTE OP WAAKZAAMHEID TEGEN DE DRIJFVEREN IN HET MENSELIJK GEMOED DIE ZULKE WAANIDEE√čN KUNNEN VOEDEN EN TOT ZULKE MENSONTERENDE POLITIEKE SYSTEMEN KUNNEN LEIDEN.IN DIE ZIN WIL HET EEN TEKEN ZIJN VOOR DE KOMENDE GENERATIES'.

(As capital city and seat of government The Hague was on the 10th of May 1940, the first day of the treacherous assault on the Netherlands, already the target of attacks from the air.The first devastations took place and the first victims fell. Between May 1940 and the liberation in May 1945, as a result of the war and the occupation, almost twenty-thousand of our denizens would loose their lives; as soldiers, as resistance fighters, as deportees, as forced labourers, as prisoners in detention centres or concentration camps, as victims of bombardments and the final ‘winter of hunger’, and above all, as the persecuted based race and belief. Of the last (group), around sixteen thousand Jewish fellow citizens did not survive annihilation camps. This monument wants to remember all without discrimination, who have had to pay for the insanity that arose out of National-Socialism (Nazism) with their dear lives. In silence it calls for resilience against stimulants in the human character that can feed such insanity and lead to such dehumanizing political systems. In that sense it wants to be a sign for future generations.)

 Posted by Picasa

No comments: